Publikime

Edukimi qytetar

Qendra e fusionit të ideve – nga ideja në realitet Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve 2020/2021
Udhëzues për mësimdhënës: Arsim qytetar për vitin e parë të arsimit të mesem Shembuj të praktikave të mira për nisma të nxënësve
Koncept për arsim qytetar në arsimin fillor dhe udhëzime për zbatim Raport nga hulumtimi: Realizim i mësimit të arsimit qytetar në shkollat e mesme
Raport nga hulumtimi: Realizim i mësimit nga edukata qytetare në shkollat fillore Udhëzues për nxënës: Arsimi qytetar për klasën e 8

Integrim ndëretnik në arsim

Udhëzues për organizimin e orëve të përbashkëta mësimore Praktikum për integrimin e mësimit multikulturor në mësimdhënie në arsimin fillor dhe të mesëm
40 aktivitete sportive dhe lojëra zbavitëse për integrimin e fëmijëve dhe të rinjve Udhëzim më Doracak për mirëmbajtjen e objekteve shkollore
Udhëzim më Doracak për mirëmbajtjen e objekteve shkollore pjesa e dytë Doracak për këshillat e shkollës për shkollat fillore e të mesme
Pikëpamje teorike dhe praktike për zbatimin e integrimit ndëretnik në fakultetet për arsimtarë Raport nga hulumtimi i gjendjes fillestare

Arsimi profesional formal dhe joformal

Analizë – Kornizës juridike dhe proceseve dhe resurse në e arsimin dhe trajnimin profesional Orientim drejt tregut dhe gjithëpërfshirje e arsimit dhe trajnimit joformal profesional
Sferat dhe format e bashkëpunimit të shkollave profesionale dhe kompanive
Analizë e financimit të arsimit dhe trajnimit joformal
Udhëzues për kualifikimet në arsimin profesional
Punim Intelektual 1: Programi i Avancuar “Trajnim për trajnues”
Punim Intelektual 2: Si të jesh mentor i suksesshëm në një kompani

Arsimi inklusiv

Notimi formativ te nxënësit me vështirësi në mësim Inkluzionin e fëmijëve të cilët janë jashtë shkollave në sistemin arsimor
Udhëheqësi për punën e ekipit inkluziv shkollor
Përkrahja nxënësve me vështirësi në mesim

Shkrimleximi fillestar dhe mendo matematikisht në klasat fillestare

Notimi formativ në mësimin klasor Hulumtim aksional në praktikën edukativo-arsimore

Zhvillimit profesional dhe në karrierë në shkollat fillore dhe të mesme

Kompetenca themelore profesionale dhe standarde për arsimtarë Kompetenca themelore profesionale dhe standarde për bashkëpunëtorë profesional
Kompetenca profesionale per drejtorë të shkollave fillore dhe të mesme Doracak për vëzhgimin e punës dhe planifikimin e zhvillimit profesional të arsimtarëve bashkëpunëtorëve profesional në shkolla fillore dhe të mesme
Udhëzues për mënyrën dhe formën e mbështetjes mentoruese të arsimtarëve-fillestarë dhe bashkëpunëtorëve profesional-fillestar në shkollat fillore dhe të mesme Broshurë “Si ta mbështesë shkolla zhvillimin në karrierë të arsimtarëve?”
Udhëzues për zhvillim profesional dhe në karrierë të arsimtarëve në shkolaat fillore dhe të mesme Udhëzues për zhvillim profesional dhe në karrierë të bashkëpunëtorëve profesional në shkolaat fillore dhe të mesme

Notim

Zbatimi i standardeve të notimit të nxënësve Notim i përparimit të arritjeve të nxënësve
Notim për mësim në shekullin 21 Përmbledhje punimesh – Konference nderkombetare notimi per mesim ne shekullin 21

Arsimim dhe zhvillim i nxënësve

Fillo ndryshimin – përmbledhje e punëtorive

Analizon

Zëri i nxënësve si simbol i shkollës cilësore