Grant program për zhvillim institucional

622

Kohëzgjatja: janar 2006 – shtator 2007
Donator: Qendra për Zhvillim Institucional (QZHI) financuar nga USAID-i përmes Institutit për Bashkësi të Qëndrueshme (IBQ)

Qëllimi: Përforcimi i kapacitetit institucional të QMEQ përmes planifikimit efektiv për mbështetjen e progresit të ardhshëm të QMEQ. QMEQ siguroi se që të njihen shërbimet dhe aktivitetet e saj me cilësi të lartë përmes brendimit të saj të dalluar.

Rezultate:
• QMEQ e rriti fuqinë e kapaciteteve të veta përmes sigurimit të mbështetjes plotësuese për nevojat e saj zhvillimore afatgjate;
• U siguruan vegla për rritjen e vazhdueshme institucionale të QMEQ dhe për vazhdimin e mbështetjes të cilën e siguron për zhvillimin e kapacitetit të faktorëve në arsim dhe cilësinë e sistemit arsimor;
• QMEQ fitoi mbështetje për të investuar në aktivitete për ndërtimin e qëndrueshmërisë afatgjate përmes intervenimeve për përforcimin institucional duke përfshirë planifikimin strategjik, përmirësimin e politikave organizuese, publikimin e raportit vjetor dhe përmirësimin e angazhimeve të QMEQ për komunikim me opinionin përmes zhvillimit të brendit efektiv.