Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

3135


Info për projektin

Kohëzgjatja: prill 2017 – prill 2022
Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ)
Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASh), institucionet kyçe arsimore, të gjitha komunat dhe shkollat në Maqedoninë e Veriut
Qëllimi: Të përmirësohet integrimi ndëretnik nëpërmjet interaksioneve pozitive ndërmjet rinisë së përzier etnike në nivel të shkollave he në nivel të bashkësisë dhe përmirësimin e përmbajtjeve të arsimit qytetar, shkathtësive dhe sjelljeve dhe praktikave për vullnetarizëm te të rinjtë
Grupi i plotë: Të gjitha shkollat fillore dhe të mesme dhe komunat

Komponenti 1: Përforcimi i kohezionit ndëretnik në sistemin arsimor
Nëpërmjet bashkëpunimit të përhershëm me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, institucionet kyçe arsimore dhe komunat, projekti krijon mundësi për interaksion ndërmjet shkollave nga bashkësitë e ndryshme dhe krijimi i kohezionit më të mirë etnik ndërmjet të rinjve.
Komponenti 2: Përforcimi i kulturës demokratike dhe sjellja qytetare ndërmjet të rinjve
Në partneritet me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, projekti i mbështet ndryshimet në përmbajtjet e arsimit qytetar dhe fut metoda për avancimin e përfshirjes aktive në shkolla dhe proceset e marrjes së vendimeve për bashkësinë.
Komponenti 3: Stimulimi i shkollave/rinovimi
Si stimul që shkollat të marrin pjesë në aktivitetet projektuese për përmirësimin e kohezionit ndëretnik dhe zhvillimit të vlerave demokratike dhe qytetare ndërmjet të rinjve, projekti rinovon shkolla dhe i përmirëson kushtet për mësim.

Kјо faqe është përgatitur me mbështetjen e popullit Amerikan përmes Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (USAID). Pikëpamjet e shprehura në këtë faqe nuk reflektojnë medoemos pikëpamjet e Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Për më shumë informata rreth punës së USAID në Maqedoninë e Veriut, vizitoni ueb faqen e tyre USAID North Macedonia Website ose faqën në Facebook USAID North Macedonia Facebook.


Tregime të suksesshme

Mësimdhënësit të cilët mbajnë orë të përbashkëta me nxënës që mësojnë në gjuhë të ndryshme mësimore morën çmime dhe mirënjohje

Aksion i të rinjve në Gjevgjeli për zbukurimin e parkut të qytetit

Forcimi i kapaciteteve të mentorëve për iniciativat e nxënësve në shkollat e mesme profesionale

Nxënësit të cilët janë pjesë e Qendrës për fuzion të ideve në takim onlajn me aktorin Driton Vejseli

Të rinjtë nga Dollneni organizuan aksion për zbukurimin e oborrit shkollor me rastin e Ditës së të rinjve

Nxënësit zbatuan aksione interesante rinore në Shën Nikollë, Probishtip dhe Vrapçisht

Çfarë mendojnë shkollarët për orët e përbashkëta?

Zhvillim i klimës demokratike në shkolla përmes iniciativave të nxënësve

Është koha për arsim qytetar! Reflektime për mësimin nga Arsimi qytetar në shkollat e mesme profesionale

Aksion humanitar i nxënësve të SHF “Qirili dhe Metodi” nga fsh. Stajkovc

Nxënësit nga Qendra për fuzion të ideve i zhvilluan shkathtësitë e tyre për komunikim dhe fjalim publik

Intervistë me George Nikollov: Procesi i krijimit të Strategjisë për integrim ndëretnik arsim dhe pjesëmarrja rinore në çdo komunë është histori pozitive

Punëtori onlajn për aktivizëm rinor me nxënësit nga Qendra për fuzion të ideve

Nga pjesëmarrje rinore dhe vullnetarizmi deri te ndryshimet pozitive shoqërore

Nxënësit morën pjesë në panel diskutimin onlajn “A jetojmë në planetin tonë sikur kemi ndonjë tjetër në të cilin do të mund të shkonim?”

Aktivitete të reja dhe krijuese jashtëshkollore në distancë

Çfarë mendojnë nxënësit nga Qendra për fuzion të ideve për nxënien në distancë?

Si zbatohen iniciativat e nxënësve përmes veglave digjitale në distancë

Nxënësit nga Qendra për fuzion të ideve mësonin se si të mendojnë në mënyrë kreative

Intervistë me Simona Petkovska Ilievska – Inovacioni qëndron te të gjithë ne, vetëm pak nevojitet që ta nxjerrim në sipërfaqe

Shkollat zbatojn me përkushtim nisma të nxënësve në distancë

Mësimdhënësit që mbajnë orë të përbashkëta i forcuan kapacitetet e tyre

Zbatim kreativ dhe bashkëveprues i mësimit në distancë: Uebinarë për mësimdhënës

Fillojnë aktivitetet në kuadër të Qendrës për fuzion të ideve

Të rinjtë nga Struga zbukuruan hapësirën publike

Mbahen ditët e hapura për arsim qytetar

Takime me shkollat e mesme të Shkupit për realizimin e orëve të përbashkëta

Ditë e hapur për arsim qytetar në SHF “Qirili dhe Metodi” me vizitë të ministres së Arsimit dhe Shkencës

Mësimdhënësit e Arsimit qytetar u njoftuan me programet e reja mësimore

Intervistë me Nazihtere Sulejmanin për grantet për organizimin e aktiviteteve që kontribuojnë në zhvillimin dhe avancimin e multikulturalizmit, integrimit ndëretnik dhe tolerancës

Mësimdhënës të shkollave të mesme nga Qyteti i Shkupit morën pjesë në trajnimin për realizimin e orëve të përbashkëta përmes nxënies në distancë

Mirënjohje dhe shpërblime për mësimdhënësit të cilët realizojnë orë të përbashkëta me nxënës të cilët mësojnë në gjuhë të ndryshme mësimore

Recetë për klasën demokratike – ndarje të praktikave të mira në mësimin nga Arsimi qytetar

Мësimdhënës të arsimit qytetar morën pjesë në trajnimet onlajn për njësi modulare

Intervistë me Shkodran Ebibi: Dëshira e nxënësve që të mësojnë dhe të shoqërohen së bashku është motivimi im kryesor

Si duhet shkollat të pastrohet dhe të dezinfektohen

Të rinjtë përpiluan ide për aksione rinore për përmirësim të bashkësisë së tyre

Nxitje të klimës demokratike në shkollë përmes online punëtorive

Si u përdorën mjetet dixhitale gjatë mësimit në largësi në lëndën e Arsimit Qytetar

Të rinjtë e shkollës së mesme “Boro Petrushevski”, “Dimitar Vlahov” dhe “Zdravko Cvetkovski” nga Qyteti i Shkupit morrën pjesë në orët e përbashkëta mësimore nga mësimi në distancë

Nxënësit e shkollës së mesme „Arseni Jovkov“ vazhdojnë me orë të përbashkëta online

Përmirësohen Indikatorët për cilësinë e punës së shkollave

Vizitë e SHF së rinovuar “Nikolla Vapcarov” në Komunën Çair

Rinovohet shkolla fillore “Kole Nedellkovski” në Qendër

Vizitë e SHF së rinovuar “Avram Pisevski” në f. Bardovcë, Karposh

Intervistë me Alvin Salimovskin: Synimi im për shkollën “Vëllezërit Ramiz-Hamid” është të jetë shkollë e shekullit 21

11 tregime të suksesshme të cilat e shënuan vitin 2019

QASHK “Boro Petrushevski” u bë me parkingje për biçikleta dhe oborr të parregulluar

Nxënësit e rregulluan kopshin me erëza në SHMQSH “Vëllezërit Milladinov”

Përmes orëve të përbashkëta drejt integrimit më të mirë ndëretnik të të rinjve në Qytetin e Shkupit

Nxënësit e shkollave të mesme bënë qendër për të rinj në oborrin e SHMNQSH “Zdravko Cvetkovski”

Të rinjtë nga Buteli e zbukuran oborrin e kopshtit “11 Tetori”

Aksion i madh për të rinj në “Arseni Jovkov” në Shkup

Filluan ditët e hapura për Arsim qytetar

Drejtori i Misionit të USAID-it në Maqedoninë e Veriut për vizitë në dy shkolla fillore

Nxënësit e shkollave të mesme Resnja në aksion humanitar me rastin e Ditës botërore të ushqimit

Nxënësit e shkollave të mesme përgatitën aksione të të rinjve në shkollat e tyre

Nxënësit e shkollave të mesme përgatitën broshurë me receta për ushqim të shëndetshëm

Të rinjtë e bashkësive të ndryshme etnike së bashku në poligonin e ri “pamp-trak” në Shkup

Dita Ndërkombëtare e Paqes shënohet me aksionin për të rinj në Strumicë

Të rinjtë nga Shtipi me aksion humanitar

Intervistë me Branko Aleksovskin, këshilltar në QAPT: Është shumë e rëndësishme të shohim multietnicitetin së një përparësi

Mësimdhënësit trajnohen për programin e ri mësimor të Arsimit Qytetar

Aksion rinor në Parkun e Qytetit në Shkup

Aksion i të rinjve: Oborri i SHM “Jane Sandanski” nga Strumica me pamje të re

Të rinjtë nga Kumanova me aksion vullnetarësh për rregullimin e parkut

Nxënës nga Strumica do ta rregullojnë oborrin e shkollës së mesme “Jane Sandanski“

Nxënësit nga SHM “Cvetan Dimov” me aksion humanitar

Të rinjtë nga Gostivari me aksion vullnetar për rregullimin e skelës së qytetit

Intervistë me Dragan Jankov dhe Bedri Gjyreci, drejtorë të shkollave në Strumicë dhe Saraj

Sandra dhe Besari – Bashkësi etnike të ndryshme, interesa dhe qëllime të përbashkëta

Nxënësit nga Gostivari u njoftuan dhe locuan probleme lokale

Vazhdojnë aktivitetet për integrimin ndëretnik në shkolla

Intervistë me Zoran Uzunov: Nxënësit duhet të mësojnë për njëri-tjetrin por edhe nga njëri-tjetri

Përmes trajnimeve për personelin teknik deri tek mjedis i shëndoshë për mësim

Sektori i biznesit dhe komunat do t’i mbështesin nismat e të rinjve

Promovohet koncepti i ri për Arsim qytetar

Vendi i parë për nxënësit e SHMEJ “Arseni Jovkov”

Të rinjtë nga Buteli në takim me kryetarin e Qytetit të Shkupit

Intervistë më Daniela Adamova: Demokracia mësohet përmes praktikimi demokracisë dhe jo vetëm prej librave dhe ligjëratave

Seksione të përbashkëta të nxënësve për integrim më të mirë ndëretnik

Intervistë më Oliver Stanojoski: Njohuri, por edhe aftësi qytetare tek nxënësit

Filloi cikli i trajnimeve për mësimdhënësit e lëndës Edukimi Qytetar

U mbajt trajnim për mësimdhënësit për punëtori kreative

Intervistë më Nigjar Nagavci: Të rinjtë nga të gjitha etnitë kanë të njëjtat probleme, dëshira, interesa dhe qëllime

Është mbajtur takim pune me shkolla

Tryezë e rrumbullakët për rollin e shkollave në zhvillimin e integrimit ndëretnik

Kamp i të rinjvë në Ohër

Atmosferë gazmore në prezantimin publik të aktiviteteve të përbashkëta të nxënësve

Intervistë me Verçe Petrova: Fëmijët rritten në shkollë, zhvillohen dhe mësojnë në bashkëjetesë

Filloristët nga Butelli e shënuan Ditën Ndërkombëtare të Paqës

Tryezë e rrumbullakët për rolin e mediave në promovimin e integrimit ndëretnik dhe vlerat qytetare dhe demokratike tek të rinjtë

Takim pune i Grupit të punës për Integrimin Ndërtetnik në Arsim

Organizohen një sërë ngjarje përmbyllëse të punëtorive kreative

Nxënësit nga Manastiri porositën: Ta ruajmë ajrin e pastër, pasi për të gjithë është i njëjtë

Përmes sportit dhe argëtimit drejt integrimit të të rinjve

Filloristët nga Buteli së bashku e zbukuruan murin e shkollës

Të rinjtë nga Buteli i shprehën idetë e tyre për përmirësimin e komunës para kryetarit të komunës

Shkolla fillore “Marshall Tito” nga Strumica zbatoi fushatë për siguri më të madhe të këmbësorëve

Filloristët nga shkolla “Nikolla Vapcarov” nga Strumica në orë të përbashkët

Nxënësit, mësimdhënësit, prindërit dhe ekspertët debatuan për ndotjen e ajrit

Mësojmë për Sistemin diellor

Nxënësit e zbukuran oborrin e shkollës së Tetovës “Andrea Savevski Kikish”

Filloristët nga Manastiri organizuan tribunë edukative me temë “Ujë për të gjithë”

Zëri i të rinjve nga Gostivari: Së bashku veprojmë për jetë më të mirë për të gjithë

E locojmë problemin, kërkojmë zgjidhje

Debat i të rinjve në Strumicë

Filloristët nga f. Bistricë “Zgjodhën demokracinë”

Të rinjtë në mënyrë të integruar veprojnë në nivel lokal: Filloi cikli i debateve të të rinjve

Forum teatri si vegël për zgjidhje më të mira për problemet e nxënësve

Vendi i parë për nxënësit e shkollës fillore “Marshall Tito” nga f. Murtinë

Mësimdhënësit mësuan se si ta përdorin kreativitetin për përmirësimin e integrimit ndëretnik

Vazhdon zhvillimi i mësimit në lëndën e edukimit qytetar

Takim inicues me përfaqësues të pilot shkollave dhe komunave

Filloi Projekti i ri i USAID-it për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Mësimdhënësit dhe prindërit i bashkuan forcat që t’i inspirojnë të rinjtë

Planifikimi i aktiviteteve të ardhshme me Grupin punues për arsimin e integruar

Mesazhe për paqe dhe unitet të #YEIforPeaceDay


Infografikë

Raporte mujore

Raport mujor – Shtator 2022

Raport mujor – Gusht 2022

Raport mujor – Korrik 2022

Raport mujor – Qershor 2022

Raport mujor – Maj 2022

Raport mujor – Prill 2022

Raport mujor – Mars 2022

Raport mujor – Shkurt 2022

Raport mujor – Janar 2022

Raport mujor – Dhjetor 2021

Raport mujor – Nëntor 2021

Raport mujor – Tetor 2021

Raport mujor – Shtator 2021

Raport mujor – Gusht 2021

Raport mujor – Korrik 2021

Raport mujor – Qershor 2021

Raport mujor – Maj 2021

Raport mujor – Prill 2021

Raport mujor – Mars 2021

Raport mujor – Shkurt 2021

Raport mujor – Janar 2021

Raport mujor – Dhjetor 2020

Raport mujor – Nëntor 2020

Raport mujor – Tetor 2020

Raport mujor – Shtator 2020

Raport mujor – Gusht 2020

Raport mujor – Korrik 2020

Raport mujor – Qershor 2020

Raport mujor – Мај 2020

Raport mujor – Prill 2020

Raport mujor – Mars 2020

Raport mujor – Shkurt 2020

Raport mujor – Janar 2020

Raport mujor – Dhjetor 2019

Raport mujor – Nëntor 2019

Raport mujor – Tetor 2019

Raport mujor – Shtator 2019

Raport mujor – Gusht 2019

Raport mujor – Korrik 2019

Raport mujor – Qershor 2019

Raport mujor – Maj 2019

Raport mujor – Prill 2019

Raport mujor – Mars 2019

Raport mujor – Shkurt 2019

Raport mujor – Janar 2019

Raport mujor – Dhjetor 2018

Raport mujor – Nëntor 2018

Raport mujor – Tetor 2018

Raport mujor – Shtator 2018

Raport mujor – Gusht 2018

Raport mujor – Korrik 2018

Raport mujor – Qershor 2018

Raport mujor – Maj 2018

Raport mujor – Pril 2018

Raport mujor – Mars 2018

Raport mujor – Shkurt 2018

Raport mujor – Janar 2018

Raport mujor – Dhjetor 2017

Raport mujor – Nëntor 2017

Raport mujor – Tetor 2017 (anglisht)

Raport mujor – Shtator 2017 (anglisht)

Raport mujor – Gusht 2017 (anglisht)

Raport mujor – Korrik 2017 (anglisht)

Raport mujor – Maj-Qershor 2017 (anglisht)


Video