Arsim për punësim në Maqedoninë e Veriut (E4E@мк)

1527

Kohëzgjatja: mars 2018  shkurt 2022 (faza e parë)
Realizues: Helvetas Swiss Intercooperation, Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), Oda Ekonomike e Maqedonisë
Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale si edhe ministritë tjera përkatëse, institucionet shtetërore dhe shkollat për arsim të mesëm dhe trajnim, komunat, kompanitë e sektorit privat, ofruesit e shërbimeve për zhvillimin e aftësive profesionale dhe organizatat e shoqërisë civile
Grupi qëllimor: Të punësuarit në punë të papërshtatshme dhe të rinjtë e papunësuar të moshës 15-29 vjeç, duke përfshirë nxënësit e arsimit profesional dhe trajnimit, si edhe gratë, romët dhe personat me nevoja të posaçme.
Qëllimi i përgjithshëm i projektit/rezultatet e pritura: Më shumë gra dhe burra, veçanërisht të rinj, punësohen në vende të leverdishme të punës si rezultat i arsimit të përmirësuar profesional dhe trajnimit dhe sistemit të përmirësuar për zhvillimin e aftësive profesionale, të mbështetur prej ndërhyrjeve të projektit E4E@мк.

Rezultati 1: Më shumë femra dhe meshkuj të punësuar në punë të papërshtatshme apo të papunësuar, duke përfshirë edhe persona të grupeve të cenueshme, e shfrytëzojnë ofertën e përmirësuar për trajnim profesional joformal
Projekti do t’i mbështesë ofruesit e trajnimeve në arsimin joformal për të ofruar  programe dhe aktivitete për zhvillim të aftësive profesionale të kërkuara nga tregu; do të mbështesë zhvillimin e mekanizmave që do të sigurojnë që përfitimi I aftësive profesionale që janë në dispozicion dhe/ose oferta e aftësive të reja përmes trjanimeve joformale  është inkluzive dhe efektive, ,  dhe do të  promovojë përfitimin joformal të aftësive profesionale si si element kyç për mësim  të përjetshëm dhe punësim.

Rezultati 2: Nxënësit e shkollave të mesme përfitojnë nga nga trajnimi profesional, i cili është më relevant për tregun,  si rrjedhojë e partneriteteve efektive mes sektorit publik dhe privat
Projekti do të mbështesë pilotimin e skemave  të ndryshme të partneriteteve private-publike për arsimin dhe trajnimin profesional formal; do të fuqizoj institucionet kyçe arsimore për të ofruar arsim dhe trajnim profesional cilësor dhe  në mënyrë aktive do të promovojë arsimin dhe trajnimin profesional me si mundësi të realizueshme për karrierë.

Rezultati 3: Institucionet përkatëse krijojnë kornizë më të volitshme dhe kushte  për të siguruar  dhe për të pasur qasje drejt zhvillimit të aftësive profesionale inkluzive dhe të orientuara drejt tregut
Duke ndjekur praktikat më të mira ndërkombëtare, projekti do të përforcojë dialogun midis vendimmarrësve për zhvillimin e aftësive profesionale, duke përfshirë  edhe sektorin privat. Përveç kësaj, projekti do të ofrojë zgjidhje reale për të rritur resurset për zhvillimin e aftësive profesionale nga ana e  sektorit publik dhe privat.

Për më shumë informata vizitoni faqen e internetit www.e4e.mk