2021-10-18

PROGRAME

Përmirësim i praktikave për ujë, pajisje hidrosanitare dhe higjienë (WASH) dhe parandalim dhe kontroll...

Kohëzgjatja: janar 2021 – qershor 2021Donator: UNICEF Maqedonia e Veriut Implementues: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ)

Përforcimi i kapaciteteve të drejtorëve të shkollave për ndërtimin e kulturës shkollore inkluzive

Kohëzgjatja: dhjetor 2019 – dhjetor 2022 Zbatues: Qendra Maqedonase për Arsim Qytetar (QMAQ), Fondacioni për Nisma Arsimore dhe Kulturore...

Aftësi të qëndrueshme për trajnues dhe praktikantëve në arsimin dhe trajnimin iniciues profesional (ATIP)

Programi: Erazmus+, Aksioni kyç 2, Partneritete strategjike në sferën e arsimit dhe trajnimit profesional Kohëzgjatja: tetor 2020 – shtator...

FILLO ME NDRYSHIMIN – Krijimi i një gjenerate të kryesuesve të ndryshimit përmes arsimit...

Kohëzgjatja: 15 janar, 2020 – 14 janar, 2023 Implementues: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), INOVA+ (Portugali), Forumi për Liri në Arsim – FFE (Kroaci), NEPC (Kroaci),...

PEACOCK – Paqe përmes bashkëpunimit, kompetencave dhe njohurive

Partner dhe mbështetës: Fakulteti për Arsim nga Cyrihu Kohëzgjatja: janar 2019 – dhjetor 2022 Qëllimi: Të kontribuohet drejt bashkëjetesës paqësore të grupeve të ndryshme etnike përmes...

Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Kohëzgjatja: prill 2017 – prill 2022 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASh), institucionet kyçe arsimore, të gjitha komunat...

Arsim për punësim në Maqedoninë e Veriut (E4E@мк)

Kohëzgjatja: mars 2018 – shkurt 2022 (faza e parë) Realizues: Helvetas Swiss Intercooperation, Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), Oda Ekonomike e Maqedonisë Partnerë: Ministria e Arsimit dhe...

Përforcimi i bashkëpunimit multietnik në komuna

Kohëzgjatja: qershor 2011 – dhjetor 2021 I mbështetur nga: Fondacioni i Fëmijëve „Pestaloci“ Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Byroja për zhvillimin e arsimit (BZhA), 27...

Programi për mikro-bursim për rritjen e qasjes deri te gjuha angleze – Access

Kohëzgjatja: shtator 2015 – tetor 2020 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ambasada e ShBA-ve në Maqedoninë e Veriut Grupi i plotë: Nxënës të shkollave...

LAJME

Trajnim i drejtorëve të shkollave të mesme për kulturë inkluzive në shkolla

Gjatë periudhës së verës, u mbajt trajnimi në të cilin morën pjesë drejtorët e shkollave të mesme të projektit, në kuadër...

Punëtori për trajnues të mentorëve të kompanive në kuadër të projektit Shkathtësi të qëndrueshme...

Gjatë shtatorit të vitit 2021, u organizua punëtori për trajnuesit e mentorëve të kompanive, si pjesë e fazës së testimit dhe...

Të rinjtë shënuan Ditën ndërkombëtare të paqes

Me zbatimin e shumë aktiviteteve dhe iniciativave kreative, rreth 200 nxënës nga nëntë shkolla fillore dhe të mesme në shtet e...

Qytetari në vepër: Nga ideja deri në ndryshim pozitiv – Garë për iniciativa të...

Garë e nxënësve për tema nga fusha e Arsimit qytetar, zbatimi i iniciativave të nxënësve dhe pjesëmarrja...

Iniciativa dhe aktivitete të suksesshme të nxënësve nga seksionet e përbashkëta për integrim ndëretnik

Muajt e fundit, nxënësit të cilët marrin pjesë në seksionet e përbashkëta për integrim ndëretnik kanë zhvilluar aftësitë dhe idetë e...

Mësimdhënësit të cilët mbajnë orë të përbashkëta me nxënës që mësojnë në gjuhë të...

Orët e përbashkëta me nxënës të cilët mësojnë në gjuhë të ndryshme mësimore, që janë të mbështetura nga Projekti i USAID-it...

Aksion i të rinjve në Gjevgjeli për zbukurimin e parkut të qytetit

Nxënësit nga shkollat fillore "Vlado Kantarxhiev" dhe "Kërste Misirkov" dhe shkolla e mesme "Josif Josifovski" nga Gjevgjelia organizuan aksion rinor për...

Forcimi i kapaciteteve të mentorëve për iniciativat e nxënësve në shkollat e mesme profesionale

Në gjysmën e dytë të gushtit, u mbajt punëtori për mentorët për iniciativat e nxënësve në shkollat e mesme profesionale, në...

Më shumë lajme

PARTNERËT