Qëllimet strategjike

Qëllime strategjike të QMAQ:

  • Inkurajimi i pjesëmarrjes qytetare në proceset demokratike në shoqëri;
  • Plotësimi i nevojave të bashkësisë;
  • Avancimi i bashkëpunimit dhe koordinimit ndërmjet strukturave të ndryshme shoqërore;
  • Bashkëpunimi dhe krijimi i rrjeteve për bashkëpunim me organizatat në vend dhe jashtë vendit;
  • Mbështetja e modernizimit të arsimit formal;
  • Zhvillimi i partneriteteve me biznes-sektorin që të inicohet përgjegjësia korporative shoqërore;
  • Përgatitja dhe realizimi i programeve për Arsim qytetar;
  • Rritja e ndërgjegjes dhe realizimi i programeve për mësim të përjetshëm.