Publikime

Zhvillimit profesional dhe në karrierë në shkollat fillore dhe të mesme

Kompetenca themelore profesionale dhe standarde për arsimtarë Kompetenca themelore profesionale dhe standarde për bashkëpunëtorë profesional
Kompetenca profesionale per drejtorë të shkollave fillore dhe të mesme Doracak për vëzhgimin e punës dhe planifikimin e zhvillimit profesional të arsimtarëve bashkëpunëtorëve profesional në shkolla fillore dhe të mesme
Udhëzues për mënyrën dhe formën e mbështetjes mentoruese të arsimtarëve-fillestarë dhe bashkëpunëtorëve profesional-fillestar në shkollat fillore dhe të mesme Broshurë “Si ta mbështesë shkolla zhvillimin në karrierë të arsimtarëve?”
Udhëzues për zhvillim profesional dhe në karrierë të arsimtarëve në shkolaat fillore dhe të mesme Udhëzues për zhvillim profesional dhe në karrierë të bashkëpunëtorëve profesional në shkolaat fillore dhe të mesme


Shkrimleximi fillestar dhe mendo matematikisht në klasat fillestare

Notimi formativ në mësimin klasor Hulumtim aksional në praktikën edukativo-arsimore

Arsimi inklusiv

 

Notimi formativ te nxënësit me vështirësi në mësim Inkluzionin e fëmijëve të cilët janë jashtë shkollave në sistemin arsimor

Udhëheqësi për punën e ekipit inkluziv shkollor

Përkrahja nxënësve me vështirësi në mesim


Integrim ndëretnik në arsim

Praktikum për integrimin e mësimit multikulturor në mësimdhënie në arsimin fillor dhe të mesëm 40 aktivitete sportive dhe lojëra zbavitëse për integrimin e fëmijëve dhe të rinjve
Udhëzim më Doracak për mirëmbajtjen e objekteve shkollore Doracak për këshillat e shkollës për shkollat fillore e të mesme
Pikëpamje teorike dhe praktike për zbatimin e integrimit ndëretnik në fakultetet për arsimtarë Raport nga hulumtimi i gjendjes fillestare

Edukimi qytetar


Raport nga hulumtimi: Realizim i mësimit nga edukata qytetare në shkollat fillore
Udhëzues për nxënës: Arsimi qytetar për klasën e 8

Notim

Zbatimi i standardeve të notimit të nxënësve Notim i përparimit të arritjeve të nxënësve
Notim për mësim në shekullin 21
Përmbledhje punimesh – Konference nderkombetare notimi per mesim ne shekullin 21