Përforcimi i bashkëpunimit multietnik në komuna

442

Kohëzgjatja: qershor 2011 – dhjetor 2019
I mbështetur nga: Fondacioni i Fëmijëve „Pestaloci“
Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ)
Partnerë: Byroja për zhvillimin e arsimit (BZhA), 27 shkolla dhe 9 komuna
Ndikimi: Të përmirësohen marrëdhëniet ndëretnike në shoqëri
Qëllime primare: Shkollat fillore duke i përfshirë nxënësit, arsimtarët, udhëheqjen shkollore, këshillin shkollor, prindërit dhe përfaqësuesit nga komuna të obliguar për arsim.

Përshkrimi i projektit: Projekti realizohet në 27 shkolla të përrziera etnike dhe 9 komuna (Manastir, Butel, Strumicë, Tetovë, Kumanovë, Radovish, Strugë, Gostivar dhe Dolnen). Qëllimi i projektit është që të përmirësohet integrimi ndëretnik dhe toleranca në komuna. BzhA dhe komunat janë partnerë kyç në realizimin e të gjitha aktiviteteve projektuese.

Rezultatet e pritura:
– Nxënësit nga përkatësia e ndryshme etnike i zhvillojnë shkathtësitë dhe kompetencat për arsim interkulturor (AIK) nëpërmjet pjesëmarrjes aktive në aktivitetet e ndryshme (seksionet e përbashkëta, orët e përziera, fokus-grupet, anketat) dhe kanë mundësi që të njohin nxënës tjerë të cilët ndjekin mësim në gjuhë tjetër.
– Miqësitë e tepërta ndërmjet nxënësve nga përkatësia e ndryshme etnike në dhe jashtë shkollës.
– Arsimtarët zbatojnë AIK në orët e rregullta mbi bazë të drejtimeve të fituara nga këshilltarët për BZhA.
– Përmirësimi i mësimit dhe praktikave të mësimit për lëndën Arsim qytetar.