Misioni, Vizioni, Vlerat

Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) është themeluar në vitin 2004 me misionin të përgatisë programe arsimore dhe t’u sigurojë shërbime institucioneve arsimore dhe institucioneve tjera publike, bashkësive lokale, sektorit joqeveritar, sektorit afarist dhe qytetarëve me qëllim që të kontribuojë drejt zhvillimit të vazhdueshëm të shoqërisë civile.

Vizioni i QMEQ-së është sigurim i mbështetjes në realizimin e ndryshimeve demokratike në shoqërinë përmes zhvillimit të vazhdueshëm të shoqërisë civile në të cilën qytetarët marrin pjesë në mënyrë aktive në procesin e vendimmarrjes.

Values and principles

  • Professional and responsible role in the non-governmental sector;
  • Providing professionalism in line with the clients’ requests;
  • Seeking innovative solutions and methodologies in all programs;
  • Commitment to equal treatment of stakeholders;
  • Creativity applied to new approaches;
  • Ensuring sustainability in carrying out of all activities;
  • Active involvement of the beneficiaries in the programs’ development;
  • Transparency and accountability in cooperation with the donors and the stakeholders;
  • Promotion of the democratic citizenship values.