Menaxhimi dhe të punësuarit

QMEQ-ja ka strukturë organizative të përcaktuar qartë dhe shkathtësi të shkëlqyeshme menaxhuese dhe komunikuese, si dhe shkathtësi për ndërtimin e një fryme ekipore. Organizimi është strukturuar sipas rregullave ligjore, me ç’rast janë vendosur Kuvendi i Përgjithshëm, Këshilli Ekzekutiv dhe Zyra Ekzekutive (drejtor ekzekutiv, menaxherë të programeve, menaxher financiar dhe menaxher i zyrës, asistentë programorë dhe administrativë). QMEQ-ja punon sipas rregullave ligjore maqedonase, Statuti i QMEQ-së dhe rregulloret dhe procedurat tjera interne bazohen në politikat e ndërlidhura me punën në zyrë, punën financiare, resurset njerëzore, furnizimet dhe inventarin e mjeteve.

Kuvendin e Përgjithshëm e përbëjnë anëtarët e organizatës. Kuvendi miraton Statutin e QMEQ-së dhe bën ndryshimet dhe plotësimet e të njëjtit; emërton dhe shkarkon anëtarët e Këshillit Ekzekutiv; miraton orientimin programor; miraton planin financiar dhe raportet vjetore financiare; vërteton pranimin e anëtarëve të rinj dhe ndërprerjen e anëtarësimit; ushtron aktivitete tjera në bazë të Statutit dhe legjislaturës së aplikueshme.

Këshilli Ekzekutiv i QMEQ-së është organ ekzekutiv i Kuvendit, ku secili anëtar ka të drejta, obligime dhe përgjegjësi të barabarta në punën dhe zhvillimin e QMEQ-së në pajtim me Statutin. Këshilli Ekzekutiv i ka detyrimet vijuese: realizimin e detyrave ligjore dhe programore; miratimin dhe realizimin e programit vjetor për punë; miratimin e rregulloreve për funksionimin e Zyrës Ekzekutive të QMEQ-së; kontrollin e realizimit të dispozitave nga ky Statut dhe kontrollin mbi tjetërsimin e mjeteve dhe të ardhurave; ushtrimin e aktiviteteve tjera që rezultojnë nga Statuti dhe legjislatura e aplikueshme.

Momentalisht, Zyra Ekzekutive e QMEQ-së përbëhet prej 25 të punësuarve të rregullt:

Emër Pozita E-mail
1 Loreta Georgieva Drejtoreshë Ekzekutive lgeorgieva@mcgo.org.mk
2 Nebojsa Mojsoski Drejtor i Programeve nmojsoski@mcgo.org.mk
3 Vladimir Petreski Menaxher i Financave vpetreski@mcgo.org.mk
4 Besnik Ramadani Menaxher i Projektit bramadani@mcgo.org.mk
5 Anica Aleksova Specialiste e Projektit aleksova@mcgo.org.mk
6 Besa Reci Koordinatore e Projektit breci@mcgo.org.mk
7 Liri Starova Koordinatore e Projektit lstarova@mcgo.org.mk
8 Xhevahire Pruthi Zajazi Koordinatore e Projektit xhpruthizajazi@mcgo.org.mk
9 Stela Pijamanova Stojanoska Koordinatore e Projektit spijanmanova@mcgo.org.mk
10 Igor Cvetanovski Menaxher i Zyrës icvetanovski@mcgo.org.mk
11 Ilija Ilievski Asistent i Administratës ilievski@mcgo.org.mk
12 Ana Mickovska Raleva Koordinatore e Projektit araleva@mcgo.org.mk
13 Aneta Trpevska Asistente e Projektit aangelkoska@mcgo.org.mk
14 Bojan Dimeski Asistent i Projektit bdimeski@mcgo.org.mk
15 Mitko Pistolov Koordinator i Projektit mpistolov@mcgo.org.mk
16 Ivana Georgievska Specialiste e Projektit igeorgievska@mcgo.org.mk
17 Dragana Urumovska Asistente e Projektit durumovska@mcgo.org.mk
18 Ana Mustafova Asistente e Projektit amustafova@mcgo.org.mk
19 Sara Kajevikj Menaxher për Zhvillim dhe Komunikim skajevikj@mcgo.org.mk
20 Ivana Kitanovikj Asistente për Komunikim dhe Rrjeta Sociale ikitanovikj@mcgo.org.mk
21 Natasa Ilievska Asistente për Financa nilievska@mcgo.org.mk
22 Viktorija Koçovska Asistente për Financa vkocovska@mcgo.org.mk
23 Svetlana Gasoska Koordinatore e Projektit sgasoska@mcgo.org.mk
24 Dorina Gjorçeva Mitrovska Asistente Ekzekutive dmitrovska@mcgo.org.mk
25 Elvira Hasan Higjieniste /