Ekipi ynë

Emër Pozita E-mail
1 Loreta Georgieva Drejtoreshë Ekzekutive lgeorgieva@mcgo.org.mk
2 Nebojsa Mojsoski Drejtor i Programeve nmojsoski@mcgo.org.mk
3 Vladimir Petreski Menaxher i Financave vpetreski@mcgo.org.mk
4 Besnik Ramadani Menaxher i Projektit bramadani@mcgo.org.mk
5 Anica Aleksova Specialiste e Projektit aleksova@mcgo.org.mk
6 Besa Reci Koordinatore e Projektit breci@mcgo.org.mk
7 Liri Starova Sulejman Koordinatore e Projektit lstarova@mcgo.org.mk
8 Xhevahire Pruthi Zajazi Koordinatore e Projektit xhpruthizajazi@mcgo.org.mk
9 Stela Pijamanova Stojanoska Koordinatore e Projektit spijanmanova@mcgo.org.mk
10 Igor Cvetanovski Menaxher i Zyrës icvetanovski@mcgo.org.mk
11 Ilija Ilievski Asistent i Administratës ilievski@mcgo.org.mk
12 Martin Stoshikj Asistent i Administratës mstoshikj@mcgo.org.mk
13 Ana Mickovska Raleva Koordinatore e Projektit araleva@mcgo.org.mk
14 Nastasija Stojanovikj Koordinatore e Projektit nstojanovikj@mcgo.org.mk
15 Aneta Trpevska Asistente e Projektit aangelkoska@mcgo.org.mk
16 Bojan Dimeski Asistent i Projektit bdimeski@mcgo.org.mk
17 Mitko Pistolov Koordinator i Projektit mpistolov@mcgo.org.mk
18 Ivana Georgievska Specialiste e Projektit igeorgievska@mcgo.org.mk
19 Dragana Urumovska Asistente e Projektit durumovska@mcgo.org.mk
20 Ana Mustafova Asistente e Projektit amustafova@mcgo.org.mk
21 Jovana Gjorgjiovska Asistente e Projektit jgjorgjiovska@mcgo.org.mk
22 Tamara Ristovska Asistente e Projektit tristovska@mcgo.org.mk
23 Ivana Kitanovikj Asistente për Komunikim dhe Rrjeta Sociale ikitanovikj@mcgo.org.mk
24 Natasa Ilievska Koordinatore për Financa nilievska@mcgo.org.mk
25 Viktorija Koçovska Asistente për Financa vkocovska@mcgo.org.mk
26 Svetlana Gasoska Koordinatore e Projektit sgasoska@mcgo.org.mk
27 Dorina Gjorçeva Mitrovska Asistente Ekzekutive dmitrovska@mcgo.org.mk
28 Elvira Hasan Higjieniste /