EduMobMK

EduMobMK është një aplikacion celular që mundëson qasje të lehtë tek informacionet për sektorin e arsimit në Republikën e Maqedonisë.
EduMobMK i përmban gjashtë seksione: risi, thirrje, shkolla, resurse, video materiale dhe informacione.
Për të shkarkuar aplikacionin nga App Store (iOS pajisje), klikoni butonin:

Për të shkarkuar aplikacionin nga Play store Store (Android pajisje), klikoni butonin: