2020-09-29

PROGRAME

FILLO ME NDRYSHIMIN – Krijimi i një gjenerate të kryesuesve të ndryshimit përmes arsimit...

Kohëzgjatja: 15 janar, 2020 – 14 janar, 2023 Implementues: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), INOVA+ (Portugali), Forumi për Liri në Arsim – FFE (Kroaci), NEPC (Kroaci),...

PEACOCK – Paqe përmes bashkëpunimit, kompetencave dhe njohurive

Partner dhe mbështetës: Fakulteti për Arsim nga Cyrihu Kohëzgjatja: janar 2019 – dhjetor 2022 Qëllimi: Të kontribuohet drejt bashkëjetesës paqësore të grupeve të ndryshme etnike përmes...

Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Kohëzgjatja: prill 2017 – prill 2022 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASh), institucionet kyçe arsimore, të gjitha komunat...

Arsim për punësim në Maqedoninë e Veriut (E4E@мк)

Kohëzgjatja: mars 2018 – shkurt 2022 (faza e parë) Realizues: Helvetas Swiss Intercooperation, Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), Oda Ekonomike e Maqedonisë Partnerë: Ministria e Arsimit dhe...

Përforcimi i bashkëpunimit multietnik në komuna

Kohëzgjatja: qershor 2011 – dhjetor 2019 I mbështetur nga: Fondacioni i Fëmijëve „Pestaloci“ Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Byroja për zhvillimin e arsimit (BZhA), 27...

Përfshirja e fëmijëve të cilët janë jashtë shkollave në sistemin arsimor

Kohëzgjatja: prill 2018 – dhjetor 2020 Zbatues: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH), Fondacioni për Fëmijë Pestaloci, institucione kyçe arsimore dhe...

Programi për mikro-bursim për rritjen e qasjes deri te gjuha angleze – Access

Kohëzgjatja: shtator 2015 – tetor 2020 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ambasada e ShBA-ve në Maqedoninë e Veriut Grupi i plotë: Nxënës të shkollave...

LAJME

Mundësohet inkluzion i fëmijëve të cilët nuk kanë qenë të përfshirë në mësimin, e...

Koncepcioni për arsim inkluziv, i cili jep udhëzime se si të zbatohet në praktikë arsimi inkluziv në sistemin tonë shoqëror është miratuar në korrik...

Përfshirje më të madhe përmes azhurnimit të listave për fëmijë të moshës shkollore në...

Në korrik të këtij viti është nënshkruar Memorandum për bashkëpunim për sigurimin e shkëmbimit efikas dhe efektiv të të dhënave për identifikimin e fëmijëve...

Si duhet shkollat të pastrohet dhe të dezinfektohen

Është publikuar pjesa e dytë e rekomandimeve me manual për mirëmbajtjen e objekteve shkollore dhe video edukative, të punuara në kuadër të Projektit të...

Të rinjtë përpiluan ide për aksione rinore për përmirësim të bashkësisë së tyre

Nxënës dhe përfaqësues të parlamentit të nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme në të gjithë vendin të kyçura në projekt, morrën pjesë në...

Trajnim për trajnues nga Projekti Fillo me ndryshimin (Start the Change)

Në kuadër të projektit Filloje ndryshimin (Start the Change), u mbajt Trajnim për trajnues me pjesëmarrjen e pjesëmarrësve të tre organizatave projektuese: Qendra Maqedonase...

Takimi i parë i projektit Fillo me ndryshimin (Start the Change)

Koordinatorët e projektit Fillo me ndryshimin (Start the Change) prej organizatave partnere: INOVA+ (Portugali), Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar – QMEQ (Maqedonia e Veriut),...

Nxitje të klimës demokratike në shkollë përmes online punëtorive

Gjatë muajit qershor të vitit 2020, u realizuan online punëtori për nxitjen e klimës demokratike në shkolla, në kuadër të Projektit të USAID për...

Si u përdorën mjetet dixhitale gjatë mësimit në largësi në lëndën e Arsimit Qytetar

Me datë 23 qershor të vitit 2020, u organizua online diskutim për përdorimin e mjeteve dixhitale në lëndën e Arsimit Qytetar, në kuadër të...

Më shumë lajme

PARTNERËT