2020-08-05

PROGRAME

PEACOCK – Paqe përmes bashkëpunimit, kompetencave dhe njohurive

Partner dhe mbështetës: Fakulteti për Arsim nga Cyrihu Kohëzgjatja: janar 2019 – dhjetor 2022 Qëllimi: Të kontribuohet drejt bashkëjetesës paqësore të grupeve të ndryshme etnike përmes...

Projekti i USAID për Integrimin Ndëretnik të të Rinjve në Arsim

Kohëzgjatja: prill 2017 – prill 2022 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASh), institucionet kyçe arsimore, të gjitha komunat...

Arsim për punësim në Maqedoninë e Veriut (E4E@мк)

Kohëzgjatja: mars 2018 – shkurt 2022 (faza e parë) Realizues: Helvetas Swiss Intercooperation, Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ), Oda Ekonomike e Maqedonisë Partnerë: Ministria e Arsimit dhe...

Përforcimi i bashkëpunimit multietnik në komuna

Kohëzgjatja: qershor 2011 – dhjetor 2019 I mbështetur nga: Fondacioni i Fëmijëve „Pestaloci“ Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Byroja për zhvillimin e arsimit (BZhA), 27...

Përfshirja e fëmijëve të cilët janë jashtë shkollave në sistemin arsimor

Kohëzgjatja: prill 2018 – dhjetor 2020 Zbatues: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH), Fondacioni për Fëmijë Pestaloci, institucione kyçe arsimore dhe...

Programi për mikro-bursim për rritjen e qasjes deri te gjuha angleze – Access

Kohëzgjatja: shtator 2015 – tetor 2020 Realizuesi: Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar (QMEQ) Partnerë: Ambasada e ShBA-ve në Maqedoninë e Veriut Grupi i plotë: Nxënës të shkollave...

LAJME

Nxitje të klimës demokratike në shkollë përmes online punëtorive

Gjatë muajit qershor të vitit 2020, u realizuan online punëtori për nxitjen e klimës demokratike në shkolla, në kuadër të Projektit të USAID për...

Si u përdorën mjetet dixhitale gjatë mësimit në largësi në lëndën e Arsimit Qytetar

Me datë 23 qershor të vitit 2020, u organizua online diskutim për përdorimin e mjeteve dixhitale në lëndën e Arsimit Qytetar, në kuadër të...

Përmes shoqërimit në internet, nxënësit nga Programi Access kanë përfunduar me sukses vitin shkollor

Nxënësit, pjesë e Programit Access - Mikrostipendim për rritjen e qasjes në gjuhën angleze, të mbështetur nga Ambasada e SHBA-ve në Shkup, nga distanca...

Mbështetja dhe udhëzimi i të rinjve në kohërat e pasigurisë: roli i informacionit në...

Gjendja e krizës me KOVID-19 në mënyrë plotësuese thelloi pasigurinë e të rinjve rreth zgjedhjes së arsimit dhe mundësive për karrierë, të cilat kanë...

Të rinjtë e shkollës së mesme “Boro Petrushevski”, “Dimitar Vlahov” dhe “Zdravko Cvetkovski” nga...

Situata e krizës nuk i ndaloi orët e përbashkëta në shkollat ​​e mesme të Qytetit të Shkupit. Nxënësit e shkollave të mesme nga QSHA...

Aktivitete interesante digjitale në kuadër të seksioneve të përbashkëta për integrim ndëretnik në shkolla

Në kuadër të seksioneve të shkollës në të cilat janë anëtarë nxënës nga shkollat fillore të projektit të cilët mësojnë në gjuhë të ndryshme...

Nxënësit e shkollës së mesme „Arseni Jovkov“ vazhdojnë me orë të përbashkëta online

Orët e përbashkëta në lëndë të ndryshme, të cilat realizohen nga çifte mësimdhënësish me nxënës që mësojnë në gjuhë të ndryshme mësimore, vazhdojnë të...

Mysafir special i orës së përbashkët në internet të nxënësve nga Programi Access

Orët e gjuhës angleze që janë pjesë e Programit Access - Microstipendim për rritjen e qasjes derit tek gjuha angleze, të mbështetura nga Ambasada...

Më shumë lajme

PARTNERËT